ความน่าจะเป็น คือ จำนวนที่บอกให้ทราบว่าเหตุการณ์ที่สนใจมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด. บทนิยาม. ให้ S แทนปริภูมิตัวอย่างซึ่งเป็นเซตจำกัด โดยสมาชิกทุกตัวของ S มีโอกาสเกิดขึ้นเท่ากัน และให้ E ...... หาความน่าจะเป็นโดยใช้การคำนวณจาก อัตราส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่สนใจกับจำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซ ทั้งนี้ แซมเปิลสเปซที่ ใช้ในการคำนวณนี้ต้องเป็น ...สรุปสูตร ความน่าจะเป็น 1.กฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 1.1กฎการคูณ 1.1.1ต้องทำทุกขั้นตอนต่อเนื่องกัน (n1)(n2)(n3)… (nk) 1.1.2 กฎการบวก 1.1.2.1 ถ้าการทำงานใดๆไม่สามารถทำพร้อมกันได้ ...พยายามทำโจทย์ด้วยตัวเองให้สุดก่อนดู VDO เฉลย!! แล้วน้องจะได้รับประโยชน์อย่างมากๆๆๆครับ ^_^. ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย. ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเหตุการณ์ คือ เซตของผลลัพธ์ที่เราสนใจจากการทดลองสุ่ม นิยมเขียนแทนด้วย E ดังนั้นจะสังเกตได้ว่า เหตุการณ์จะเป็นสับเซตของปริภูมิตัวอย่างเสมอ. ตัวอย่าง ในการโยนเหรียญ 2 ครั้ง ถ้าผลลัพธ์ที่สนใจ คือ หน้า ...ความน่าจะเป็น คือ การคำนวณว่ามีความเป็นไปได้มากแค่ไหนที่เหตุการณ์หนึ่งๆ จะเกิดขึ้นจากจำนวนความเป็นไปได้ทั้งหมด บทความวิกิฮาวบทนี้นี้จะแสดงวิธีการคำนวณความเป็นไปได้แต่ละแบบ ...จำนวน สุ่มหยิบบัตร 2 ใบพร้อมกัน ความน่าจะเป็นที่จะได้บัตร 2 ใบ มีผลรวมของจำนวนบนบัตรทั้ง. สองเป็นจำนวนคู่หรือเป็นจำนวนเต็มบวก เท่ากับเท่าใด. 56 มีลูกแก้วขนาดเดียวกัน 7 ลูก เป็นสีแดง สีเขียว และสี ...ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์คือจำนวนที่แสดงให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นมาก หรือน้อยเพียงใด ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใด ๆ เท่ากับอัตราส่วนของจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจ ...นิยามต่างๆ ในหัวข้อ ความน่าจะเป็น (Probability). การทดลองสุ่ม (Ranm experint) คือ การทดลองหรือการกระทำที่ไม่สามารถระบุอย่างแน่นอนว่าผลลัพธ์ในการทดลองเป็น ...การทดลองความน่าจะเป็น (Probability experint) หมำยถึงกระบวนกำรในกำรที่จะก่อให้เกิดชุด. ของข้อมูล เช่น กำรโยนเหรียญ กำรทอดลูกเต๋ำ หรือกำรเลือกไพ่จำกส ำรับ กระบวนกำรเหล่ำนี้เป็นกำร ...= 0.5. หมายความว่าในการโยนเหรียญบาท 1 เหรียญ เหรียญมีโอกาสหงายหัวเท่ากับ 50%. 2. เหตุการณ์ที่สนใจ คือ เหรียญหงายหน้าก้อย ซึ่งผลลัพธ์ของเหตุการณ์ คือ ก้อย ดังนั้น. จ านวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ ...ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ · ข้อกำหนด n(S) แทน จำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซS ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่า ๆ กัน · หมายเหตุ · 1 · วิธีทำ · ดังนั้น · 2 ครอบครัวหนึ่งมีลูกสองคน จงหาความน่า ...